درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر مهارکننده فعالیت ماکروفاژها می باشد؟

1 ) گاما-INF
2 ) IL - 10
3 ) IL - 12
4 ) IL - 2