درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


دفاع در مقابل میکروارگانیسم هایی که به داخل سلول رخنه می کنند عمدتا به عهده کدام سلول است؟

1 ) پلاکتها
2 ) پلاسموسیت
3 ) لنفوسیتهای T
4 ) لنفوسیتهای B