درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از جملات زیر در ارتباط با سلول های گردش خون محیطی غلط است؟

1 ) در گردش خون محیطی لنفوسیت های B و T به تعداد مساوی وجود دارند
2 ) تعداد لنفوسیتهای T معمولا بیشتر از لنفوسیتهای B می باشد
3 ) تعداد نوتروفیل ها از سایرسلول های چند هسته ای بیشتر است
4 ) سلول های NK در زمره لنفوسیتهای بزگ دانه دار هستند