درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از مولکولهای زیر برای تشخیص سلول های T reg مناسب تر است؟

1 ) CD4
2 ) CD28
3 ) CD25
4 ) Foxp3