درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همراهی بتا-TGF با مقادیر کدام سایتوکاین موجب تولید سلول های TH17 می شود؟

1 ) IL - 6
2 ) IL - 7
3 ) IL - 12
4 ) IL - 21