درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از عبارات زیر در مورد سیستم ایمنی سلولی CMI غلط است؟

1 ) سیستم ایمنی سلولی به طور غیر اختصاصی عمل می کند
2 ) در ایمنی سلولی پدیده خاطره وجود دارد
3 ) این سیستم با استفاده از لنفوکاین ها واکنشهای سلولی مربوطه را درجهت تولید ایمنی هدایت و اعمال میکند
4 ) شناسایی آنتی ژن در این سیستم توسط لنفوسیت T تواما همراه با شناسایی آنتی ژنهای HLA صورت می گیرد