درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


واژه Type Strain که در تاکسونومی باکتری ها کاربرد دارد به چه معنی است؟

1 ) زیر گونه یک گونه از باکتریها محسوب می شود
2 ) یک سروتیپ از سویه های یک گونه از باکتریها محسوب می گردد
3 ) سویه مرجع و مثال دائمی از یک گونه باکتری محسوب می گردد
4 ) به یک کلنی تک از یک گونه از باکتریها اطلاق می گردد