درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از جملات زیر در مورد پاسخ های ایمنی سلولی صحیح است؟

1 ) در نتیجه تخلیه کمپلمان شدت می یابند
2 ) تحت تاثیر کورتیزون سرکوب می شوند
3 ) در نتیجه تخلیه سلول های T شدت می یابند
4 ) تحت تاثیر آنتی هیستامین سرکوب می شوند