درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تحریک سلول های T مخصوص آنتی ژن از طریق آنتی ژنهایی که به طریق مقتضی معرفی شده اند به تنهایی منجر به کدام یک از موارد زیر می شود؟

1 ) القای سایتوتوکسیسیتی
2 ) تولید اینترلوکین - دو
3 ) فعال شدن منجر به تقسیم سلول
4 ) آنرژی