درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر در مورد CTL صحیح است؟

1 ) در سایتوتوکسیسیتی سایر سلول های T آلوده به ویروس دخالتی ندارند
2 ) با جای دادن پرفورین در غشای سلول های هدف در کشتن سلول دخالت دارند
3 ) برای کشتن سلول های هدف به تشخیص آنتی ژنهای MHC نیازی ندارند
4 ) آنتی ژنها را با واسطه آنتی ژنهای MHC کلاس II شناسایی می کنند