درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از جملات زیر در مورد سلول های حامل CD8 صحیح است؟

1 ) بر اساس فعالیتهای بیولوژیکی به دو گروه TH1 و TH2 تقسیم می شوند
2 ) اینترفرون گاما تولید نمی کنند
3 ) می توانند سلول های آلوده به ویروس را شناسایی کرده و ازبین ببرند
4 ) می توانند به ویروس های آزاد متصل شوند