درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه روش های زیر در رده بندی ژنوتایپی باکتریها کاربرد دارد بجز:

1 ) ریبو تایپینگ
2 ) آنالیز پلاسمید
3 ) فاژ تایپینگ
4 ) تعیین درصد G+C