درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از روشهای افتراقی زیر اساس فنوتایپی دارد؟

1 ) الگوی RNA ریبوزومی
2 ) الگوی پلاسمیدی
3 ) الگوی سرولوژیک
4 ) واکنش زنجیره پلیمرازی