درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تست cold enrichment جهت جداسازی کدام یک از باکتریهای زیر قابل استفاده است؟

1 ) اریزیپلوتریکس روزیوپاسیه
2 ) گاردنلا واژینالیس
3 ) لیستریا مونوسایتوژنز
4 ) لاکتوباسیلوس دودرلاین