درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از کدام محیط جهت افتراق کلنی های میتیس ، گراویس و اینترمدیوس در کورینه باکتریوم دیفتریه استفاده می شود؟

1 ) CTA
2 ) TCBS
3 ) تینسدال
4 ) تلوریت پتاسیم