درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عبارات زیر مشخصات و مرفولوژی کورینه باکتریها است؟

1 ) باسیل های کشیده گرم مثبت دمبلی شکل به طول 2 تا 6 میکرون عرض 0.5 تا 1 میکرون بدون اسپور
2 ) باسیل های کشیده گرم مثبت چهار گوش اسپوردار به طول 2 تا 6 میکرون و عرض 1 تا 2 میکرون
3 ) باسیلهای گرم منفی دمبلی شکل به طول 2 تا 6 میکرون و عرض 1 تا 5 میکرون بدون اسپور
4 ) باسیل های گرم مثبت کشیده دمبلی شکل به طول 2 تا 6 میکرون و عرض 0.5 تا 1 میکرون و اسپوردار