درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ترکیب دانه های متاکروماتیک که در بعضی باکتریها مانند کورینه باکتریوم دیفتریه موجود است چیست؟

1 ) کربوهیدرات
2 ) گلیکوژن
3 ) متافسفات پلیمریزه
4 ) پروتئین