درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم اثر سم دیفتری چیست؟

1 ) اثر روی آدنیلات سیکلاز سلول و تحریک دفع آب و املاح
2 ) با اثر بر روی EF2 جلوی طولانی شدن و تولید پلی پپتیدهای سلولی را می گیرد
3 ) به علت جذب عصبی موجب افزایش ترشح آدرنالین را فراهم می نماید
4 ) با جذب روی اعصاب محیطی موجب جلوگیری ازساخته شدن استیل کولین می گردد