درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتریهای زیر در فاز لیزوژنیک در محیط حاوی آهن کافی ایجاد سم می نمایند؟

1 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
2 ) کلستریدیوم نویی
3 ) ایشریشیا کلی
4 ) استافیلوکوک اورئوس