درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل بیماری پوستی اریتراسما کدام است؟

1 ) arachnia
2 ) eikenella
3 ) trichophiton
4 ) corynebacterium minutissimum