درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


محیط آگار خوندار حاوی تلوریت پتاسیم برای تشخیص تیپ های مختلف کدام گروه از باکتری های زیر به کار می رود؟

1 ) بروسلاها
2 ) سالمونلا ها
3 ) کورینه باکتریا ها
4 ) یرسینیا ها