درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از تست های زیر برای تشخیص کورینه باکتریوم دیفتریا بکار میرود؟

1 ) اسکولای تست
2 ) استرینگ تست
3 ) الک تست
4 ) کمپ تست