درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام روش برای مشخص کردن پروتئین های دیواره سلولی مناسب است؟

1 ) وسترن بلاتینگ
2 ) نورترن بلاتینگ
3 ) ساترن بلاتینگ
4 ) فنل و کلروفرم