درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای افتراق بین باکتری دیفتری از دیفتروئید کدام محیط کشت توصیه می شود؟ 

1 ) لوفلر
2 ) تینسدال
3 ) تلوریت پتاسیم
4 ) ECST