درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تست مالونی برای تشخیص حالت آلرژیک نسبت به توکسوئید کدام باکتری است؟

1 ) باسیلوس آنتراسیس
2 ) کلستریدیوم پرفرنجنس
3 ) کلستریدیوم تتانی
4 ) کورینه باکتریوم دیفتریه