درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکسن دیفتری و کزاز کدام است؟

1 ) اگزوتوکسین دستکاری نشده
2 ) توکسوئید یا آناتوکسین
3 ) میکوب زنده ضعیف شده
4 ) میکروب کشته شده