درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


فاکتور اصلی و بیماریزایی کورینه باکتریوم دیفتری کدام است؟

1 ) اگزوتوکسین
2 ) ان استیل نورامینیک لیاز
3 ) فاکتور K
4 ) کورینه مایکولیک اسید