درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تست شیک به چه منظور استفاده می شود؟

1 ) بررسی وجود یا عدم مصونیت شخص نسبت به دیفتری
2 ) ایجاد مصونیت نسبت به دیفتری
3 ) تعیین قدرت توکسین زایی میکروب دیفتری
4 ) درمان بیماران مبتلا به دیفتری