درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


علت جداسازی لیستریاها از کورینه باکتریاها و یا به عبارتی تفکیک لیستریاها از خانواده کورینه باکتریاسه ها چه بوده است؟

1 ) اشکال مختلف و متحرک بودن باکتری
2 ) هوازی و بدون کپسول و اسپور بدون آنها
3 ) فقدان آرابینوگالاکتان در دیواره سلولی لیستریاها و اختلاف ضریب GC
4 ) وجود آرابینوگالاکتان در دیواره سلولی لیستریاها