درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در تشخیص آزمایشگاهی دیفتری تمام جملات زیر صحیح است بجز:

1 ) کشت روی محیط EMB
2 ) کشت روی محیط لوفلر
3 ) وجود دانه های متاکروماتیک در باکتری
4 ) وجود اشکال شبیه به الفبای چینی