درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش الک (elek) برای تشخیص سم زایی در این باکتری کاربرد دارد؟

1 ) استافیلوکوکوس اورئوس
2 ) استرپتوکوک پیوژنز
3 ) کلستریدیوم تتانی
4 ) کورینه باکتریوم دیفتریه