درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


وجود دانه های متاکروماتیک به تشخیص آزمایشگاهی این باکتری کمک می نماید:

1 ) باسیلوس آنتراسیس
2 ) پنوموکک
3 ) ویبریو کلره
4 ) کورینه باکتریوم دیفتریه