درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای اثبات توانایی تولید سم توسط کورینه باکتریوم دیفتریه کدام آزمایش استفاده میگردد؟

1 ) Feri
2 ) Elek
3 ) CAMP
4 ) Nagler