درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از محیط های کشت قادر به افتراق سه تیپ گراویس ، اینترمدیوس و میتیس در کورینه باکتریوم دیفتریه می باشد؟

1 ) لوفلر
2 ) CTA
3 ) تینسدال
4 ) تلوریت پتاسیم