درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


دانه های ذخیره فسفات در باکتری ها کدام است؟

1 ) متاکروماتیک
2 ) کلروزوم
3 ) کربوکسی زوم
4 ) بتا هیدروکسی بوتیرات