درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کشت در کدام یک از محیط های زیر جهت مشاهده بهتر دانه های متاکروماتیک در کورینه باکتریوم دیفتریه کاربرد دارد؟

1 ) سیستئین تریپتیکاز آگار
2 ) تلوریت پتاسیم
3 ) ژلوز خوندار
4 ) سرم منعقده لوفلر