درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


سه تبپ گراویس ، اینترمدیوس و میتیس متعلق به کدام یک از گونه های باکتریایی زیر است؟

1 ) آنتروگلوس فکالیس
2 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
3 ) کلبسیلا پنومونیه
4 ) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس