درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام بخش مولکولی زیر در طبقه بندی باکتریها از پایداری قابل توجهی برخوردار است؟

1 ) r RNA
2 ) t RNA
3 ) m RNA
4 ) p RNA