درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای مشاهده کلنی تیپ های گراویس ، اینترمدیوس و میتیس در کورینه باکتریوم دیفتریه از کدام محیط کست استفاده می شود؟

1 ) ژلوز ساده
2 ) تلوریت پتاسیم
3 ) سیستئین تریپتیکاز آگار
4 ) سرم منعقده لوفلر