درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


محیط کشت مساعد برای جدا کردن باسیل دیفتری از بیمار کدام است؟

1 ) SS
2 ) مک کانکی
3 ) سرم منعقده گلوکز
4 ) تایر - مارتین