درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد سم کورینه باکتریوم دیفتریه کدام یک از جملات زیر صادق نیست؟

1 ) توکسین های حاصله توسط باسیل دیفتری نوع گراویس و نوع میتیس با وجود تشابه زیاد عیار آنتی ژنی ، تفاوت دارند
2 ) فقط باسیل دیفتری که لیزوژنیک باشد قادر به تولید سم و آسیب به مخاط است
3 ) دیفتری زخمهای جلدی یک بیماری عفونی است که عامل مولد آن با دیفتری حلق یکی است
4 ) مصونیت اکتسابی علیه دیفتری به دنبال تزریق توکسوئید در انسان پدید می آید