درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر مشخص کننده باسیل دیفتری توکسینوژن می باشد؟

1 ) شکل کلنی در محیط تلوریت آگار
2 ) آزمایش شیک مثبت
3 ) آزمایش الک مثبت
4 ) آگلوتیناسیون باکتری با آنتی سرم اختصاصی