درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


میکروب دیفتری دارای مشخصات زیر است:

1 ) بی هوازی اجباری ، گرم مثبت ، دارای اسپور و اگزوتوکسین
2 ) هوازی ، گرم منفی ، بدون اسپور و دارای اندوتوکسین
3 ) هوازی ، گرم متغیر ، بدون اسپور و دارای اگزوتوکسین است
4 ) میکروایروفیلیک ، گرم مثبت ، بدون اسپور و دارای اگزوتوکسین است