درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اگزوتوکسین کورینه باکتریوم دیفتریه دارای کدام یک از خصوصیات زیر نمی باشد؟

1 ) از جنس پروتئین بوده شامل دو بخش A و B می باشد
2 ) بخش A موجب وقفه در سنتز پروتئین در سلول می گردد
3 ) بخش B مخصوص اتصال به گیرنده های سلولی است
4 ) باکتری های توکسینوژن لیزوژنیک نیستند