درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام روش در رده بندی مولکولی باکتری ها ارجحیت دارد؟

1 )  تعیین توالی 16s r RNA
2 ) تعیین درصد G+C
3 ) تعیین ترادف اسیدهای آمینه
4 ) تعیین توالی DNA