درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تست الک (Elek) برای تشخیص کدام یک از باکتری های زیر بکار می رود؟ 

1 ) مایکوباکتریوم ها
2 ) کورینه باکتریوم ها
3 ) لیستریا ها
4 ) مایکوپلاسما