درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


دانه های متاکروماتیک از اختصاصات کدام یک از باکتریهای زیر است؟

1 ) کلستریدیوم تتانی
2 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
3 ) سالمونلا تایفی
4 ) بروسلا آبورتوس