درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش شیک برای تشخیص حساسیت به کدام یک از موارد زیر می باشد؟

1 ) سیاه سرفه
2 ) بیماری دیفتری
3 ) لیستریوز
4 ) شانکر نرم