درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


واژه subtype در باکتری شناسی عبارتست از:

1 ) افتراق بین گونه ای
2 ) افتراق بین جنسی
3 ) افتراق بین خانواده ای
4 ) افتراق بین سویه ای