درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از قارچ های زیر واجد کپسول می باشد؟

1 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم
2 ) کاندیدا آلبیکنس
3 ) کریپتوکوکوس نئوفورمانس
4 ) ژئوتریکوم کاندیدوم